کمپین تبلیغاتی

نگارش و تدوین کمپین تبلیغاتی چیست و چگونه تدوین می شود؟

کمپین تبلیغاتی ؛ در ای مورد معمولاً مدیران به دو دسته تقسیم می شوند. یا به تبلیغات بسیار علاقه مند هستند و یا اینکه از تبلیغات و کمپین ها پرهیز می کنند. در اکثر مواقع این دو رویکرد به دلیل کسب تجربه از تبلیغات گذشته بوده است. که این تجربه ی مدیران عامل شرکت ها معمولاً ناشی از خلاقیت یکی از اطرافیان آن ها بوده است. از نظر محققان و اعضای هیئت مدیریه شرکت خدماتی بازرگانی کیانا تبلیغات تنها خلاقیت نیست بلکه ابزاریست به منظور فروش محصولات و بایستی دارای استانداردهایی در بخش های مختلف باشد.

بنابر این طراحی کاتالوگ و تبلیغات موضوعی فرای هنر است. هدف تبلیغات تنها اظهار حقایق در مورد کالا نیست بلکه هدف، فروش راه حل یک رویاست. چند درصد تبلیغات شما در راستای راه حل یک رویا بوده است.

هر چند اعتقاد اعضای هیئت مدیرهشرکتخدماتی بازرگانی کیانا بر این موضوع استوار است که بهترین تبلیغات توسط مشتری راضی و خشنود صورت می پذیرد و هر قدر وفاداری مشتریان افزایش یابد، پول کمتری باید برای تبلیغات هزینه شود.

فعالیتی که شرکت خدماتی بازرگانی کیانا در خصوص طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی انجام می دهد، در ارتباط با پنج ام ۵M تبلیغات است. ۵M موارد ذیل را تحت پوشش قرار می دهد.

– Mission ؛شناسایی و اولویت بندی مأموریت یا هدف از ارائه تبلیغ

– Message ؛پیامی که در زمان ارائه تبلیغ بایستی منتقل شود

– Media ؛رسانه هایی که بایستی به منظور ارائه تبلیغات، با توجه به بازار هدف و مأموریت تبلیغ از آن ها استفاده کنیم

– Money ؛بودجه مورد نظر به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ چه قدر است و با چه استراتژی و تاکتیکی هزینه گردد

– Measurement ؛اندازه گیری کارایی و اثربخشی تبلیغات از ابعاد گوناگون مانند ماندگاری بایستی زمینه تبلیغات آینده باشد.

پس از تدوین ۵M ، کار کمپین تبلیغاتی تمام نشده است و بایستی عواملی همچون رسایی، فراوانی و اثرگذاری نیز باید در نظر گرفته شود. بدین معنا که باید ارزیابی شود که آیا پیام مورد نظر مدیران پس از اجرای کمپین تبلیغات به مخاطبان انتقال یافته است یا خیر و دیگر اینکه ارزیابی شود که آیا تعداد مخاطبینی که قبل از اجرا مد نظر بوده اند، پس از اجرای کمپین تبلیغاتی، آگهی مورد نظر را دیده اند یا خیر و چه قدر کمپین موفق بوده است.

کمپین تبلیغاتی

در روند پیاده سازی و اجرای کمپین تبلیغاتی باید به موارد متعددی توجه گردد که از جمله مهم ترین های آن زمان اجرای کمپین و مکان اجرا می باشد. در نظر داشته باشید که همه انواع تبلیغاتی که در برنامه جامع تبلیغات یا همان کمپین تبلیغات آورده می شود، باید به صورت توأم و طبق برنامه مشخص شده، اجرا شوند. این هماهنگی حتی با مدیر برند شرکت باید باشد. در غیر اینصورت نمی توان از نتایج آن به صورت کامل بهره برد.

بهترین فرد در هر شرکتی جهت پیگیری و اجرای کمپین تبلیغاتی، مدیر بازاریابی شرکت می باشد. زیرا وی بهتر از هر شخص دیگری می داند که چه زمانی و چه رسانه هایی برای رسیدن به اهداف (معرفی، یادآوری و یا فروش) مناسب هستند.