روابط عمومی در سازمانها یک نیاز واجب است

Communication concept isolated on white

شرح وظایف کلی روابط عمومی در سازمانها
اقدامات روابط عمومی سازمان ها  در قالب مجموع های از فعالیتهای ارتباطی صورت میگیرد که می توان آ نها را تحت عنوان شاخصهای گوناگون مانند: اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها ،‌ارتباطات برون سازمانی و  درون سازمانی،مراسم و مناستها، تبلیغات و انتشارات، پژوهش و افکار سنجی ، روابط عمومی الکترونیک دسته بندی نمود.
الف: اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها  :
-جمع‌آوری اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌های سازمان به‌منظور تهیه خبر و گزارش و تدوین سیاستهای خبری و تبلیغاتی از طریق: شرکت در جلسات  مدیران و سیاستگذاری سازمان ،شرکت در گردهمائی هائی که از سوی سازمان برگزار می شود و دریافت گزارش فعالیتها ، برنامه‌های واحدهای مختلف ، صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش  اطلاع‌رسانی دارند.
– انعکاس فعالیتهاو برنامه‌های سازمان به مردم ،دولت ، رسانه و سازمانهای داخل وخارج کشور از طریق تهیه مطالب خبری (تهیه و تنظیم  اخبار، گزارش‌، اطلاعیه‌، آگهی‌ و قرار دادن در سایت سازمان انعکاس آن در رسانه‌ها )
-برگزاری نشست های خبری مسئولان سازمان با رسانه ها و انجلم مصاحبه های اختصای رسانه ها با مسئولان و تنظیم مصاحبه ها با هدف ارتباط مطلوب سازمان ها با رسانه ها و معرفی اقدامات سازمان و پاسخگوئی به پرسشها و ابهامات
-بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه های خبری که به طور مستقیم و غیرمستقیم با فعالیتها و وظایف سازمان مرتبط است ، از طریق گردآوری و ارزشیابی مندرجات رسانه های مکتوب  ، شنیداری ، تصویری و الکترونیکی
-تهیه جوابیه و تکذیبیه و توضیحات تکمیلی در خصوص مطالب خبری رسانه ها در صورت لزوم
-تهیه بیانیه و اطلاعیه و اعلامیه در مناسبتهای مختلف و ارسال به رسانه ها
-تهیه مستمر گزارش عملکرد سازمان

ب:ارتباطات :
-ارتباطات درون سازمانی  و ارتباط با کارکنان
-ارتباط با خانواده کارکنان و بازنشستگان
-ارتباط با سازمان های همکار
-ارتباط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
-ارتباط با نخبگان نظیر نمایندگان مجلس و نویسندگان،پژوهشگران و خبرنگاران فعال در حوزه کاری سازمان
-ارتباط با سایر سازمان ها
پ: مراسم و مناسبت ها
-مناستهای مذهبی – ملی
-مناسبتهای صنفی و سازمانی
-برپائی و حضور در نمایشگاه ها
-برگزاری همایش ها
– افتتاحیه پروژ ه های علمی و پژوهشی و عمرانی
-بازدید مقامات و شخصیتها

PR
publicrelations

 ج:روابط عمومی الکترونیک
-بروز رسانی وب سایت سازمان ها با همکاری واحدهای دیگر
– انتشار مستمر اطلاعات و اخبار سازمان از طریق وب سایت سازمان
-ارسال پیامک
-حضور در فضای مجازی به منظور معرفی ابعاد مختلف کاری سازمان ها و ارائه گزارش عملکرد

ت: افکارسنجی شامل  ارتباط مستمر با مخاطبان سازمان و بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی  مخاطبان سازمان ، رسانه ها و نخبگان از طریق:
– برنامه ریزی ارتباطات مردمی.
– انجام گرفتن طرحهای نظرسنجی.
– انجام گرفتن تحلیل محتوای رسانه ها .
-تهیه گزار شهای تحلیلی ادواری )ماهانه/ فصلی/ سالانه( از افکار عمومی داخل و خارج از سازمان برای ارائه به مدیریت سازمان ها .
-نقد و بررسی بازتاب فعالیتهای سازمان در نظر مخاطبان به ویژه نخبگان و رهبران فکری، رسانه ها و سایر دستگا هها از یک سو و مدیران و کارکنان از سوی دیگر و ارائه گزارش آن به مدیریت )تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان).
-طراحی نظام جامع گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود جریان امور سازمان.
-اجرای طرح های  افکارسنجی جهت ارتقاء کیفی برنامه های سازمان  ( تنظیم و توزیع فر مهای افکارسنجی در مناسبتها و همایش ها و نمایشگاه هاو استخراج نتایج و گزارش به مدیران سازمان)

ث : تبلیغات وانتشارات
– تهیه عکس ، فیلم ،تیزر و دیگرمقوله های ارتباطات تصویری ازفعالیتهای سازمان وانعکاس آنها .
تهیه پوستر، بنر، استند بنر، کلیپ، انجام تبلیغات در نمایشگر L.E.D سازمان
انتشار نشریه عمومی یا تخصصی ، کتاب ، بروشور و جزوات آموزشی و تحصصی  برای استفاده  عموم مخاطبان سازمان در جامعه