علیرضا اردلان: پژوهشگرنمونه صنعت استان ـ کارآفرین برتر ملی
مخترع رکورددار ثبت اختراع در ایراندارای:۱۲۳ گواهینامه ثبت اختراع از اداره مالکیت صنعتی
۲۷۰ ایده ثبت شده در جشنواره ایده های برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶۰ گواهی تائیدیه نوآوری و کاربردی و دیپلم افتخار از مراکز علمی و سازمانها
 

asatid

 photo_2016-05-18_08-54-19  kyanagraphic