محصولات با شناسه 5 ستون

[products ids=”2513,2511,2500,2573,2508″ columns=”5″]

محصولات با شناسه 4 ستون

[products ids=”2511,2500,2573,2508″ columns=”4″]

محصولات با شناسه 3 ستون

[products ids=”2513,2511,2500,2573,2508,2503″ columns=”3″]

[products skus="0001,0002,0003,0004" columns="4" per_page="12" orderby="date" order="desc"]

به کجا برای دریافت شناسه محصول

sku-01